مجله‌ی تخصصی شعر

مجله‌ی تخصصی شعر

Авторы: Березина Анна Владимировна Редакторы: علی رضا قزوه ЧИТАТЬ PDF
درباره «لسیا اوکراینکا» بزرگترین شاعر معاصر اوکراین / آنا برزینا // مجله‌ی تخصصی شعر. ۲۰۱۴. #۷۲. - ص. ۱۹۶-۲۱۱.

Распечатать страницу