گفتگوی اختصاصی سایت شاعران پارسی زبان با « آنا برزینا» شاعر و شرق شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه زبان فارسی در روسیه (Интервью сайта персоязычных поэтов с Анной Березиной — поэтом, востоковедом, исследователем, преподавателем персидского языка из России)

گفتگوی اختصاصی سایت شاعران پارسی زبان با « آنا برزینا» شاعر و شرق شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه زبان فارسی در روسیه (Интервью сайта персоязычных поэтов с Анной Березиной — поэтом, востоковедом, исследователем, преподавателем персидского языка из России)

Авторы: Березина Анна Владимировна ЧИТАТЬ
Березина А.В. گفتگوی اختصاصی سایت شاعران پارسی زبان  با « آنا برزینا» شاعر و شرق شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه زبان فارسی در روسیه [Электронный ресурс] / Анна Березина // www.irafta.com — 2019. — 4 августа. — Режим доступа: http://www.irafta.com/shownews.aspx?id=5784.

Распечатать страницу