شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر زنانه در ادبیات اوکرایینی و ادبیات فارسی = Сходства и различия выражения женского мышления в украинской и персидской литературах

شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر زنانه در ادبیات اوکرایینی و ادبیات فارسی = Сходства и различия выражения женского мышления в украинской и персидской литературах

Авторы: Березина Анна Владимировна
Березина А.В. شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر زنانه در ادبیات اوکرایینی و ادبیات فارسی = Сходства и различия женского мышления в украинской и персидской литературах / А.В.Березина // Омид-е Маджд (امید مجد). — 2012 — №58. — С. 18-25.

بدون شک، فمینیسم، یکی از شاخص¬ترین دستاوردهای نظریِ بشر است که با تکیه بر زنانگی توانسته در دوران مدرن به اعتلا برسد و مانند هر عقیده و دیدگاه دیگری در ادبیاتِ زبان¬ها و زمان¬های مختلف انعکاس پیدا کند و تا دوران پسامدرن هم امتداد یابد. ما در این مقاله به سراغ آثار برجسته¬ترین زنان شاعر معاصر ایران و اوکراین (یعنی «لسیا اوکراینکا»، «فروغ فرّخزاد»، و «سیمین بهبهانی») رفته¬ایم تا ببینیم مؤلّفه¬های تفکر زنانه تا چه حد و به چه شکلی در شعر این شاعران منعکس شده است.

Ключевые слова: ادبیات تطبیقی، شعر زنان، شعر معاصر فارسی، شعر معاصر اوکراینی، لِسیا اوکراینکا، فروغ فرّخزاد، سیمین بهبهانی
Распечатать страницу